Privacyverklaring

Wat te doen op zolder?

De zolder staat voor mij als een plek om te ontdekken en waar waardevolle spullen liggen. Letterlijk en figuurlijk uit het raam kunnen kijken om de omgeving te overzien.

Mirjams Zolder, gevestigd aan ’t Haagje 28, 6961 GM Eerbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mirjam Modderkolk-Streng is de Functionaris Gegevensbescherming van Mirjams Zolder. Zij is te bereiken via info@mirjamszolder.nl of tel. 06-30637996.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mirjams Zolder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– School en klas

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mirjams Zolder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw kind:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mirjams Zolder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Mirjams Zolder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mirjams Zolder neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mirjams Zolder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mirjams Zolder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;

– Gegevens van kinderen/ouders die nog klant zijn, bewaren wij zolang ze klant zijn.

– Gegevens van kinderen/ouders die niet meer bij Mirjams Zolder komen, bewaren wij nog twee jaar. De reden hiervoor is dat zij later eventueel nog een keer gebruik willen maken van de diensten (coaching) van Mirjams Zolder.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mirjams Zolder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mirjams Zolder gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Mirjams Zolder zich dient te houden ( bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst) Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mirjams Zolder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mirjamszolder.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mirjams Zolder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mirjams Zolder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mirjamszolder.nl