Algemene voorwaarden

Wat te doen op zolder?

De zolder staat voor mij als een plek om te ontdekken en waar waardevolle spullen liggen. Letterlijk en figuurlijk uit het raam kunnen kijken om de omgeving te overzien.

Algemeen

Mirjams Zolder (kindercoaching) is opgericht door M. Modderkolk-Streng, gevestigd te Eerbeek en ingeschreven bij de KvK onder nummer 71501215. Mirjams Zolder richt zich op het coachen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Mirjams Zolder en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

Vertrouwelijkheid

Mirjams Zolder is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. In overleg met het kind wordt er afgesproken wat er aan ouders/ verzorgers wordt verteld over de inhoud van de sessies

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/ zij de consequenties daarvan op zich neemt. Mirjams Zolder kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Mirjams Zolder is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/ haar eigen proces ontwikkelen. Mirjams Zolder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mirjams Zolder.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Mirjams Zolder aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder zijn/ haar kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingssesssie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie ie er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat zijn/ haar kind heeft gedaan en gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/ of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kun uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/ verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Mirjams Zolder.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Mirjams Zolder een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Mirjams Zolder gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Mirjams Zolder genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Mirjams Zolder gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/ verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s)/ verzorger(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Mirjams Zolder, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middel Mediiation, conform het NfM reglement, te beslechten.

De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s)/ verzorger(s).

Vindplaats en wijziging voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.mirjamszolder.nl

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mirjams Zolder.